ත්‍රිකෝණ ප්‍රමේයය.2

 • පාද දෙකක් පමණක් සමාන(සමදිපාද ) ත්‍රිකෝණ ගැන ඉගෙනීම .
 • පාද දෙකක් පමණක් සමාන(සමදිපාද ) ත්‍රිකෝණ ප්‍රමේයය ගැන ඉගෙනීම .
 • ප්‍රමේයය දෙපසට ගමන් කරන ආකාරය (විලෝමය ) ඉගෙනීම ගැටළු විසදීම
 • Read More

  ත්‍රිකෝණ ප්‍රමේයය.1

 • ත්‍රිකෝණයක කෝණ සම්බන්ද ප්‍රමේයයන් ඉගෙනීම ,ඒ අසුරන් අනු ප්‍රමේයයන් සාධනය කිරිම .
 • ත්‍රිකෝණයක ඇතුලත (අභ්‍යන්තර ) හා පිටත (භාහිර කෝණ )පිළිබද සම්භන්ධතා සෙවීම .
 • Read More

  වර්ගජ ප්‍රකාශන වල සාධක

 • පද තුනක් (ත්‍රිපද වර්ගජ ) සහිත ප්‍රකාශන වල සාධක සෙවීම .
 • වර්ග දෙකක අන්තරය සෙවීමට ඉගෙනීම ,ප්‍රකාශනවල සාධක සෙවීම .
 • Read More

  වර්ග ඵලය

 • කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩ වල වර්ග එලය සොයාගන්නා ආකාරය ඉගෙනීම .
 • කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩ ඇතුලත් තල රූප වල වර්ග එලය ඈතුලත් ගණන් සැදීම .
 • Read More

  ත්‍රිකෝණ අංගසාම්‍යය

 • තල රූප (දිග ,පළල )දෙකක් අංග සම වන ආකාරය ඉගෙනීම .
 • ත්‍රිකෝණ දෙකක් අංග සම වන අවස්ථා කියක් තිබෙනවාද ?ඒවා හදුනා ගැනීම
 • ත්‍රිකෝණ අංග සම ඇසුරින් එන සාධනයන් ඉගෙනීම
 • Read More

  ද්විපද ප්‍රකාශණ

 • පද දෙකක් සහිත ප්‍රකාශන වැඩි කරන්නේ කොහොමද .
 • පද දෙකක් සහිත ප්‍රකාශන වල වර්ගායිත ප්‍රසාරණ කරන්නේ කොහොමද ?
 • Read More

  භාග

 • අපි භාග පාවිච්චි කරන්නේ මොන වෙලාවල් වලටද හිතලා බලන්න..
 • භාග පාවිච්චි කරන විට ඇතිවන ගැටළු මොනවාද ?
 • Read More

  වර්ග මූලය

 • ධන සඛ්‍යාවක වර්ග මුලය සෙවීම .
 • සන්නිකර්ෂණ ඉගෙනීම මෙම වචනයේ තේරුම සොයන්න
 • ධන සඛ්‍යාවක වර්ග මුලය සදහා ආසන්න අගයක් සොයා ගන්න අකාරය ඉගෙන ගැනීම
 • මෙම පාඩමේ ගණන් කීප වතාවක් සාදන්න එවිට අපහසුතාවය මග හැරී යම් කිසි ක්‍රමයක් හසුවේ
 • Read More