ඉකිබිදින පරපුරක හසරැල්ල උදෙසා කළු ලෑල්ල ඩිජිටල් කරනය වූ වගයි!

ශ්‍රී ලංකික සිසු දරුවන්ට නොමිලේ ඉගෙනීම ලබා ගත හැකි සිංහල භාෂාවෙන් පලවන වෙබ් අඩවියකි.

fruits