ඉකිබිදින පරපුරක හසරැල්ල උදෙසා කළු ලෑල්ල ඩිජිටල් කරනය වූ වගයි!

10-2 .ප්‍රතිලෝම සමානුපාත(අනුපාත).