ඉකිබිදින පරපුරක හසරැල්ල උදෙසා කළු ලෑල්ල ඩිජිටල් කරනය වූ වගයි!

ඉංග්‍රීසි ක්‍රියා පද සිංහල බසින්. කතෘ කාරක සහ කර්ම කාරක ක්‍රියාපද සෑදෙන ආකාරය​ පහසුවෙන් ඉගන ගනිමු..

Leave a Reply