ඉකිබිදින පරපුරක හසරැල්ල උදෙසා කළු ලෑල්ල ඩිජිටල් කරනය වූ වගයි!

ඉංග්‍රීසි භාශාවේ කතෘ කාරක සහ කර්ම කාරක වාක්‍යය හදමු.

 

Leave a Reply