ඉකිබිදින පරපුරක හසරැල්ල උදෙසා කළු ලෑල්ල ඩිජිටල් කරනය වූ වගයි!

ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ නාම විශේෂණ වලට උදාහරණ

Leave a Reply