ඉකිබිදින පරපුරක හසරැල්ල උදෙසා කළු ලෑල්ල ඩිජිටල් කරනය වූ වගයි!

ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ නාම විශේෂණ .

Leave a Reply