ඉකිබිදින පරපුරක හසරැල්ල උදෙසා කළු ලෑල්ල ඩිජිටල් කරනය වූ වගයි!

ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ප්‍රශ්න හදන්නෙ මෙහෙමයි.

Leave a Reply