ඉකිබිදින පරපුරක හසරැල්ල උදෙසා කළු ලෑල්ල ඩිජිටල් කරනය වූ වගයි!

04 – ඝන වස්තුවල පෘෂ්ඨ වර්ග එලය සෙවීම .Leave a Reply