ඉකිබිදින පරපුරක හසරැල්ල උදෙසා කළු ලෑල්ල ඩිජිටල් කරනය වූ වගයි!

ටිකක් ලොකු ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය හදන්නෙ මෙහෙමයි

Leave a Reply