ඉකිබිදින පරපුරක හසරැල්ල උදෙසා කළු ලෑල්ල ඩිජිටල් කරනය වූ වගයි!

8 – ත්‍රිකෝණ ප්‍රමේයය.1