ඉකිබිදින පරපුරක හසරැල්ල උදෙසා කළු ලෑල්ල ඩිජිටල් කරනය වූ වගයි!

පාඩම් වල ඇති ක්‍රියාපද හඳුනාගනිමු.

Leave a Reply