ඉකිබිදින පරපුරක හසරැල්ල උදෙසා කළු ලෑල්ල ඩිජිටල් කරනය වූ වගයි!

13 – වැටයීම සහ විද්‍යාත්මක අංකනයhttp://www.youtube.com/watch?v=-7_fDOhsfxo