ඉකිබිදින පරපුරක හසරැල්ල උදෙසා කළු ලෑල්ල ඩිජිටල් කරනය වූ වගයි!

12 – වීජීය ප්‍රකාශනවල කුඩා පොදු ගුණාකාරය සෙවීම.

Leave a Reply