ඉකිබිදින පරපුරක හසරැල්ල උදෙසා කළු ලෑල්ල ඩිජිටල් කරනය වූ වගයි!

වීජීය ප්‍රකාශනවල කුඩා පොදු ගුණාකාරය සෙවීම

Leave a Reply