ඉකිබිදින පරපුරක හසරැල්ල උදෙසා කළු ලෑල්ල ඩිජිටල් කරනය වූ වගයි!

සරළ ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයක් සංකීර්ණ වාක්‍යයක් බවට පත්කරමු.

Leave a Reply