ඉකිබිදින පරපුරක හසරැල්ල උදෙසා කළු ලෑල්ල ඩිජිටල් කරනය වූ වගයි!

සරළ වාක්‍යයක් සංකීර්ණ වාක්‍යයක් වෙන්නෙ මෙහෙමයි.

Leave a Reply