ඉකිබිදින පරපුරක හසරැල්ල උදෙසා කළු ලෑල්ල ඩිජිටල් කරනය වූ වගයි!

සරළ වාක්‍ය ඇසුරින් සංකීර්ණ වාක්‍ය ගොඩනගමු.

Leave a Reply