ඉකිබිදින පරපුරක හසරැල්ල උදෙසා කළු ලෑල්ල ඩිජිටල් කරනය වූ වගයි!

සුළු පොලියhttp://www.youtube.com/watch?v=on_KWnskrO4