ඉකිබිදින පරපුරක හසරැල්ල උදෙසා කළු ලෑල්ල ඩිජිටල් කරනය වූ වගයි!

05-ඝන වස්තුවල පරිමාව සෙවීම .

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply