01 – සංඛ්‍යා රටා

01 – සංඛ්‍යා රටා


09 ශ්‍රේණිය ගණිතය
 • සංඛ්‍යා රටා වල පොදු පදය,රටා ගොඩනැගී ඇති ආකාරය .
 • පොදු පදය දන්නා විට වටිනාකම සොයා ගනන් සැදීම .
 • අපට ජීවිතයේදී එදිනෙදා ගැටළු විසදා ගැනීමට සංඛ්‍යා රටා උපයෝගී කරගත හැකිය .
 • Watch the lession

  13 – වැටයීම සහ විද්‍යාත්මක අංකනය


  09 ශ්‍රේණිය ගණිතය
 • සංඛ්‍යා ලිවීමේ හා කියවීමේදී පහසු ක්‍රම ඉගෙනීම .
 • සංඛ්‍යාවක් විද්‍යාත්මකව අංකනය කර ලිවිම .
 • විද්‍යාත්මකව අංකනය සාමාන්‍ය අංකනයට පෙරලීම .
 • දහයේ බලයට වැටයිම .
 • දශම ඉලක්කම් වලට වැටයිම
 • Watch the lession