බහුඅස්‍රවල කෝණ

බහුඅස්‍රවල කෝණ


09 ශ්‍රේණිය ගණිතය
 • n =පාද ගණන ,බහු අස්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණ එකතුව සෘජු 2n - 4 බව
 • බහු අස්‍රයක බාහිර කෝණ හදුනා ගැනීම .
 • ඕනෑම බහු අස්‍රයක බාහිර කොන එකතුව 360° ප්‍රමේය ඉගෙනීම .
 • බහු අස්‍රයක බාහිර කෝණ යොදා ගැටළු විසදීම
 • Watch the lession
  වර්ග ඵලය

  වර්ග ඵලය


  09 ශ්‍රේණිය ගණිතය
 • සමාන්තරාස්‍රයක වර්ග එලය සෙවීම
 • ත්‍රපිසියමක වර්ග එලය සෙවීම .
 • වෘත්තයක වර්ග එලය සෙවීම .
 • ත්‍රිකෝණාකාර හරස්කඩක් සහිත සෘජු ප්‍රිස්ම පෘෂ්ඨ වර්ග එලය සෙවීම
 • Watch the lession