16 – ත්‍රිකෝණයක කෝණ


09 ශ්‍රේණිය ගණිතය
 • ත්‍රිකෝණයක පාදයක් දික් කිරීමෙන් සැදෙන බාහිර කෝණය අභ්‍යන්තර කෝන 2හි එකතුවට සමාන වෙයි.
 • ප්‍රමේය සාධනය හා ගැටළු විසදීම.
 • ත්‍රිකෝණයක කෝණ 3හි එකතුව 180° කි ජ්‍යාමිතික ප්‍රමේය සාධනය .
 • ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝන හා බාහිර ආශ්‍රිත ගැටළු විසදීම .
 • Watch the lession

  12 – දර්ශක


  09 ශ්‍රේණිය ගණිතය
 • සමාන පාද බල ගුණ කිරීම ,බෙදීම .
 • බලයක බලයක් සහිත දර්ශක ප්‍රකාශන සුළු කිරීම .
 • ශුන්‍ය දර්ශක හා ඍණ දර්ශක හදුනා ගැනීම හා ගණනය .
 • දර්ශක නීති ඇසුරින් ගණනය
 • සංඛ්‍යාවක ලඝු ඝනක හදුනා ගැනීම .
 • දර්ශක සහිත ප්‍රකාශයක් ලඝු ප්‍රකාශනයක් ලියා දැක්වීම .
 • ලඝු ප්‍රකාශනයක් දර්ශක ආකාරයෙන් ලියා දැක්වීම .
 • Watch the lession

  11 – ගනකය


  09 ශ්‍රේණිය ගණිතය
 • සමාන්‍ය ගණකය හා ක්‍රියාකාරිත්වය හදුනා ගැනීම .
 • මුලික ගණිත කර්ම 4 හැසිරවීම.
 • නැවත නැවත මුලික කාර්ම 4 හැසිරවීම.
 • නියතයක් (+)එකතුකිරිම ,(-)අඩු කිරීම ,වැඩිකිරීම (x),බෙදීම (÷) .
 • නිඛිල ,භාග,දශම ,ප්‍රතිශත ඝනකය භාවිතය මගින් විසදීම.
 • සංඛ්‍යාවක දෙවන බලය වර්ගමුලය ලබා ගැනීමට ඝනකය භාවිතය .
 • ඝනකය භාවිතය මගින් සංඛ්‍යා රටා හදුනා ගැනීම.
 • Watch the lession

  10 – අනුලෝම සමානුපාත


  09 ශ්‍රේණිය ගණිතය
 • අනුලෝම සමානුපාත හදුනා ගැනීම.
 • අනුලෝම සමානුපාත යොදා ගණනය කිරීම් සිදු කිරීම.
 • ඒකීය ක්‍රමය මගින් අනුලෝම සමානුපාත ගැටළු විසදීම .
 • විදේශ මුදල් පරිවර්තනය .
 • Watch the lession

  06 – වීජීය ප්‍රකාශන වල සාධක


  09 ශ්‍රේණිය ගණිතය
 • පද 4ක් සහිත වීජීය ප්‍රකාශනවල පද දෙකෙන් දෙක පොදු සාධක වෙන් කිරීම මගින් ප්‍රකාශනය සාධක දෙකක ගුනිතයක් සේ ලිවිම.
 • වර්ගජ ප්‍රකාශනයක් හදුනා ගැනීම හා සාධක නිවැරදිව වෙන් කිරීම.
 • වර්ග දෙකක අන්තරය සාධක වෙන් කිරීම .
 • Watch the lession