ගනකය


09 ශ්‍රේණිය ගණිතය
 • සමාන්‍ය ගණකය හා ක්‍රියාකාරිත්වය හදුනා ගැනීම .
 • මුලික ගණිත කර්ම 4 හැසිරවීම.
 • නැවත නැවත මුලික කාර්ම 4 හැසිරවීම.
 • නියතයක් (+)එකතුකිරිම ,(-)අඩු කිරීම ,වැඩිකිරීම (x),බෙදීම (÷) .
 • නිඛිල ,භාග,දශම ,ප්‍රතිශත ඝනකය භාවිතය මගින් විසදීම.
 • සංඛ්‍යාවක දෙවන බලය වර්ගමුලය ලබා ගැනීමට ඝනකය භාවිතය .
 • ඝනකය භාවිතය මගින් සංඛ්‍යා රටා හදුනා ගැනීම.
 • Watch the lession

  අනුලෝම සමානුපාත


  09 ශ්‍රේණිය ගණිතය
 • අනුලෝම සමානුපාත හදුනා ගැනීම.
 • අනුලෝම සමානුපාත යොදා ගණනය කිරීම් සිදු කිරීම.
 • ඒකීය ක්‍රමය මගින් අනුලෝම සමානුපාත ගැටළු විසදීම .
 • විදේශ මුදල් පරිවර්තනය .
 • Watch the lession

  වීජීය ප්‍රකාශන වල සාධක


  09 ශ්‍රේණිය ගණිතය
 • පද 4ක් සහිත වීජීය ප්‍රකාශනවල පද දෙකෙන් දෙක පොදු සාධක වෙන් කිරීම මගින් ප්‍රකාශනය සාධක දෙකක ගුනිතයක් සේ ලිවිම.
 • වර්ගජ ප්‍රකාශනයක් හදුනා ගැනීම හා සාධක නිවැරදිව වෙන් කිරීම.
 • වර්ග දෙකක අන්තරය සාධක වෙන් කිරීම .
 • Watch the lession

  සුළු පොලිය


  09 ශ්‍රේණිය ගණිතය
  1. පද 3ක් ඉගෙනීම
   1. මුල් මුදල
    මුළු මුදල
    පොලි අනුපාතිකය
  2. පොළිය සැදීම (වාර්ෂිකව මාසිකව )දෙන ලද කාලයකට හෝ මුදලකට පොලිය දී ඇතිවිට පොලි අනුපාතිකය සෙවීම .
  3. කාලය සෙවීම ,ගෙවන ලද පොලිය දන්නා විට හෝ කාලය ක් සදහන් කලවිට පොලිය සසදමින් තීරණ ගැනීම .
  4. කාලය ,අනුපාතිකය ,පොලිය දන්නා විට මුදල සෙවීම
  Watch the lession

  ප්‍රතිශත


  09 ශ්‍රේණිය ගණිතය
  ව්‍යාපාර යක් (වෙළදාමක් )කිරීමේදී ලැබෙන ලාභය හෝ අලාභය ප්‍රමාණාත්මකව දැනගැනීම . වාසිදායක වන වෙළදාම් ගැන දැනගැනීමට හැකි වීම .
   මෙයින් දෙකක් දන්නා විට අනෙක සොයා ගත හැකි වීම .
  1. ගත්මිල
  2. විකුණුම් මිල
  3. ලාභ/අලාභ
   මෙයින් දෙකක් දන්නා විට අනෙක සොයා ගත හැකි වීම .
  1. කොමිස් ප්‍රතිශත
  2. විකුණුම් මිල
  3. කොමිස් මුදල
   මෙයින් දෙකක් දන්නා විට අනෙක සොයා ගත හැකි වීම .
  1. විකුණුම් මිල
  2. කොමිස් ප්‍රතිශතය
  3. කොමිස් මුදල
  4. වට්ටම හා කොමිස් මුදල ගැන අවබෝධය .
  Watch the lession