04 – ප්‍රතිශත

04 – ප්‍රතිශත


09 ශ්‍රේණිය ගණිතය
ව්‍යාපාර යක් (වෙළදාමක් )කිරීමේදී ලැබෙන ලාභය හෝ අලාභය ප්‍රමාණාත්මකව දැනගැනීම . වාසිදායක වන වෙළදාම් ගැන දැනගැනීමට හැකි වීම .
  මෙයින් දෙකක් දන්නා විට අනෙක සොයා ගත හැකි වීම .
 1. ගත්මිල
 2. විකුණුම් මිල
 3. ලාභ/අලාභ
  මෙයින් දෙකක් දන්නා විට අනෙක සොයා ගත හැකි වීම .
 1. කොමිස් ප්‍රතිශත
 2. විකුණුම් මිල
 3. කොමිස් මුදල
  මෙයින් දෙකක් දන්නා විට අනෙක සොයා ගත හැකි වීම .
 1. විකුණුම් මිල
 2. කොමිස් ප්‍රතිශතය
 3. කොමිස් මුදල
 4. වට්ටම හා කොමිස් මුදල ගැන අවබෝධය .
Watch the lession