පරිමාව

පරිමාව


09 ශ්‍රේණිය ගණිතය
 • ඒකාකාර හරස්කඩක් ඇති ඝන වස්තු ප්‍රිස්ම හදුනා ගැනීම.
 • ත්‍රිකෝණාකාර හරස්කඩක් ඇති ඝන වස්තු ප්‍රිස්ම පරිමාව සෙවීම .
 • සමචතුස්‍රකාර හෝ සෘජු කොනාස්‍රකාර එකවිදියට ඇති හරස්කඩක් ඇති ඝන පරිමාව සෙවීම .
 • එදිනෙදා ජිවිතයට පයිතගරස් සබදතාවය යොදා ගැනීම.
 • Watch the lession
  25 – බහුඅස්‍රවල කෝණ

  25 – බහුඅස්‍රවල කෝණ


  09 ශ්‍රේණිය ගණිතය
 • n =පාද ගණන ,බහු අස්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණ එකතුව සෘජු 2n - 4 බව
 • බහු අස්‍රයක බාහිර කෝණ හදුනා ගැනීම .
 • ඕනෑම බහු අස්‍රයක බාහිර කොන එකතුව 360° ප්‍රමේය ඉගෙනීම .
 • බහු අස්‍රයක බාහිර කෝණ යොදා ගැටළු විසදීම
 • Watch the lession
  23 – වර්ග ඵලය

  23 – වර්ග ඵලය


  09 ශ්‍රේණිය ගණිතය
 • සමාන්තරාස්‍රයක වර්ග එලය සෙවීම
 • ත්‍රපිසියමක වර්ග එලය සෙවීම .
 • වෘත්තයක වර්ග එලය සෙවීම .
 • ත්‍රිකෝණාකාර හරස්කඩක් සහිත සෘජු ප්‍රිස්ම පෘෂ්ඨ වර්ග එලය සෙවීම
 • Watch the lession
  22 – කුලක

  22 – කුලක


  09 ශ්‍රේණිය ගණිතය
  හදුනා ගන්න
 • පරිමිත කුලක
 • අපරිමිත කුලක
 • කුලකයක අනුපුරකය
 • දෙනලද කුලකයක උප කුලක ලියා දැක්වීම .
 • කුලක දෙකක් ජේදනයෙන් ලැබෙන කුලකයේ අවයව ලිවිම.
 • කුලක දෙකක මෙලයෙන් ලැබෙන කුලකයේ අවයව ලිවිම.
 • කුලක දෙකක මෙලයෙන් හා ජේදනය පැහැදිලි කිරීම තේරුම සහිතව
 • Watch the lession

  21 – අසමාණතා


  09 ශ්‍රේණිය ගණිතය
 • කාටිසිය තලය මත පිහිටි ප්‍රදේශ හදුනා ගැනීම .
 • කාටිසිය තලයේ පෙදෙස් නම් කිරිමට අසමානතා භාවිතය .
 • ලක්ෂයක් එහි පිහිටීම අනුව තෘප්තකරන අසමානතාව පෙන්වීමට හේතුන් දැක්වීම .
 • අසමානතා ප්‍රස්තාරිකව දැක්වීම .
 • Watch the lession

  20 – ප්‍රස්ථාර


  09 ශ්‍රේණිය ගණිතය
 • ශ්‍රිත හදුනා ගැනීම .
 • y = mx ආකාරයේ ශ්‍රිත වල ප්‍රස්තාර ඇදීම.
 • y = mx + c ආකාරයේ ශ්‍රිත වල ප්‍රස්තාර ඇදීම. .
 • y = mx හා y = mx + c ආකාරයේ ශ්‍රිතවල ප්‍රස්ථාර ලක්ෂණ අවබෝධ කර ගැනීම.
 • Ax +By =C ආකාරයේ ශ්‍රිත වල ප්‍රස්තාර ඇදීම
 • ප්‍රස්තාරයක අනුක්‍රමණය හා අන්තඛණ්ඩය හදුනා ගැනීම .
 • Watch the lession

  19 – පෛතගරස් සම්බන්ධය


  09 ශ්‍රේණිය ගණිතය
 • සෘජුකොණික ත්‍රිකෝණයක පාද අතර සම්බදතා හදුනා ගැනීම .
 • පයිතගරස් සබදතාවය ගොඩනැගීම .
 • පයිතගරස් සබදතාවය ඇසුරෙන් ගැටළු විසදීම.
 • එදිනෙදා ජිවිතයට පයිතගරස් සබදතාවය යොදා ගැනීම.
 • Watch the lession

  18 – වෘත්තයක පරිධිය .


  09 ශ්‍රේණිය ගණිතය
 • වෘත්තයක පරිධිය (C ),විෂ්කම්භය(d ) මැනීම .
 • වෘත්තයක පරිධිය (C ),විෂ්කම්භය(d ) අතර සබදතාවයක් ගොඩනැගීම .
 • එම සබදතාවය මගින් අරය(r ) හෝ පරිධිය දෙකෙන් ඇතිවිට අනෙක සෙවීම.
 • එදිනෙදා ජිවිතයට මෙම ගණිත ක්‍රම යොදා ගැනීම.
 • Watch the lession