03 – දර්ශක හා ලඝුගණක 2

03 – දර්ශක හා ලඝුගණක 2


11 ශ්‍රේණිය ගණිතය
 • මෙහිදී 0 හා 1 අතර ලඝුගණක සෙවිය හැක.
 • 0 හා 1 අතර සංඛ්‍යා ඇතුලත් ප්‍රකාශන
 • ලඝුගණක භාවිතයෙන් ගුණ කිරීම
 • ලඝුගණක භාවිතයෙන් බෙදීම (බල හා මූල ඇතුලත් )
 • ලඝුගණක භාවිතයෙන් ගුණ කිරීම
 • ගණක යන්ත්‍ර මගින් සූළු කිරීමක ප්‍රතිඑල සනාත කිරීම
 • Watch the lession
  01 – තාත්වික සංඛ්‍යා

  01 – තාත්වික සංඛ්‍යා


  11 ශ්‍රේණිය ගණිතය
 • මෙහිදී සංඛ්‍යා වර්ග,,ප්‍රකෘත්ති සංඛ්‍යා ,පරිමේය සංඛයා ,අපරිමේය සංඛයා
 • කරණී අඛිලකරණී
 • අපරිමේය හරයන් ඇති භාග පරිමේය හරයන් ඇති භාග බවට පත් කිරීම .
 • Watch the lession