ඉංග්‍රීසි ක්‍රියා පද සිංහල බසින්. කතෘ කාරක සහ කර්ම කාරක ක්‍රියාපද සෑදෙන ආකාරය​ පහසුවෙන් ඉගන ගනිමු..


English Lesson Series
  • ඉංග්‍රීසි පාඩම් මාලාව සියලුම ක්‍රියාපද විනාඩි 30 කින් ඉගෙන ගන්නා අකාරය මෙයින් විස්තර කෙරේ .
  • Watch the lession