ඉකිබිදින පරපුරක හසරැල්ල උදෙසා කළු ලෑල්ල ඩිජිටල් කරනය වූ වගයි!

NOUN CLAUSES නාම පද ඉගෙනගනිමු

 

Leave a Reply